MuaBanPm

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Á Châu Bank
27,644,338 VND
= (1,196 + 5.98) x 22,999
Người Nhận
PM Voucher
1,196 USD
Trạng thái: Giao dịch thành công
12-11-2019 12:20:16 : Bạn tạo đơn hàng
12-11-2019 12:23:39 : Đã nhận được tiền từ bạn
12-11-2019 12:23:40 : Đang chuyển tiền cho bạn
12-11-2019 12:23:41 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Á Châu Bank của bạn cho đến khi chuyển PM Voucher cho bạn thành công là 2 giây
Đánh giá của khách hàng:
giao dịch nhanh
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.